Stel cookie voorkeur in

Hoe

Hoe maken we kwaliteit zichtbaar?
 • Met de documenten verbonden aan onze planning- en control cyclus, o.a. te vinden op onze website www.stichtingsurplus.nl en in de scholen;
 • door het jaarlijks maken van een risicoscan samen met directeuren, staf, Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en Raad van Toezicht;
 • door het communiceren over en bespreken van de conclusies uit de tweejaarlijkse tevredenheidsmeting (KMPO) met medewerkers, ouders en leerlingen;
 • doordat intern begeleiders de trendanalyses van scholen onderling en met directeuren delen en daaruit samen leren;
 • op elke school ligt de Risico-inventarisatie en - evaluatie ter inzage (RI&E);
 • op onze website www.stichtingsurplus.nl kan iedereen lezen over onze kernwaarden en bijvoorbeeld over hoe we omgaan met klachten en schorsing;
 • op onze website www.allekansen.nl kan iedereen zien hoe we werken aan onderwijsinnovatie en hoe dit er in de praktijk uitziet op onze scholen;
 • we nemen deel aan landelijke projecten over curriculum ontwikkeling (https://curriculum.nu/) en leren met ICT (https://www.versnellingsvragen.nl/).
 • met deze voorliggende besloten website https://kwaliteit.stichtingsurplus.nl voor specifieke stakeholders zoals de Inspectie van het Onderwijs

 

Hoe werken we intern aan kwaliteit?

Het gesprek over kwaliteit is belangrijker dan het hebben van goede meetinstrumenten. Dat is ons uitgangspunt. We zijn continu in alle lagen van de organisatie in gesprek over de kwaliteit van ons handelen en de resultaten en producten die daaruit voortkomen. We gebruiken instrumenten om data en leervragen te verzamelen voor dit gesprek (zie het menu-item 'Waarmee'). We hebben voorzieningen gecreëerd waardoor het gesprek over kwaliteit tussen mensen wordt georganiseerd, waardoor de continuïteit van het kwaliteitssysteem wordt geborgd en het systeem verder wordt verbeterd. We hebben processen ontworpen om deze werkwijze te borgen (hierover leest u op deze pagina en onder het menu-item 'Waarmee').

 
Hoe verantwoorden we ons extern?
 • De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over het kwaliteitsbeleid richting gemeenten en maatschappelijk veld.
 • Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, het Ministerie van OCW,  de accountant, de Inspectie van het Onderwijs en het maatschappelijk veld.
 • De directeuren leggen verantwoording af aan het bestuur, aan ouders en aan de Inspectie van het Onderwijs.