Stel cookie voorkeur in

Aandachtsfunctionaris

Meldcode 

Per 1 januari 2019 is de vernieuwde meldcode in gegaan. Hiermee moet de alertheid op signalen van mishandeling en geweld vergroten.

De vernieuwde meldcode voor Surplus (document)

Informatiefilmpje vernieuwde meldcode  

Aandachtsfunctionaris

Na invoering van de meldcode dient iedere organisatie een aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te hebben. Dit is op alle Surplusscholen de Intern Begeleider. Hij/zij volgt in 2019 de online cursus “werken met de meldcode’ en vanaf 2020 jaarlijks de opfriscursus.                                                                                        Meer informatie over de online cursus 

 

Bij signalen op het gebied van kindermishandeling of huiselijk geweld zal hij/zij de leerkracht ondersteunen om de stappen van de meldcode zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren.

Verwijsindex

In geval van een vermoeden van kindermishandeling zal de aandachtsfunctionaris doorgaans niet alleen de stappen van de meldcode zetten, maar daarnaast ook overwegen of er een signaal afgegeven wordt in de verwijsindex.

Deze verwijsindex heeft tot doel om beroepskrachten die met dezelfde jongere te maken hebben met elkaar in contact te brengen. Doel daarvan is te komen tot een gezamenlijke aanpak van de problematiek van de jongere en het gezin waartoe hij behoort.

Een signaal afgeven via de Verwijsindex.